«ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕ»

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 GR03

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

                                

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας εκτελεί το έργο «Γεωθερμικό Σύστημα Τηλεκλιματισμού και άλλες Εφαρμογές ΑΠΕ», το οποίο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2009−2014» (http://eeagrants.org/www.eeagrants.gr) και συγκεκριμένα στην Προγραμματική Ενότητα «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας». Το Πρόγραμμα δημιουργήθηκε από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και την Νορβηγία για την περίοδο 2009−2014 προκειμένου να ενισχυθεί η κοινωνική και οικονομική συνοχή μεταξύ των κρατών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ο οποίος αποτελείται από τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και τα τρία προρρηθέντα κράτη. Στην Προγραμματική Ενότητα «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» η χρηματοδότηση προέρχεται κατά 85% από το εν λόγω Πρόγραμμα και κατά 15% από το Ελληνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Στο έργο, εκτός του Δήμου Νέας Ιωνίας, συμμετέχουν και οι εξής τρεις φορείς:
– Το Κωνσταντοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας «Αγ. Όλγα».
– Η Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών.
– Το Κέντρο Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕΒΡΕΦΟ) Νέας Ιωνίας.

Κύριο αντικείμενο του έργου αποτελεί η κατασκευή γεωθερμικού συστήματος τηλεκλιματισμού, αποτελουμένου από τα εξής μέρη:
1) Τις γεωτρήσεις, το μηχανοστάσιο και την δεξαμενή ύδατος. Προβλέπεται να εγκατασταθούν στον χώρο του Δημοτικού Σταδίου.
2) Τα εξής δημόσια κτήρια:
α) Κωνσταντοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας «Αγ. Όλγα»
β) Πρότυπο Στέγη Ανηλίκων Αρρένων
γ) 1ο Βρεφονηπιακό Σταθμό Νέας Ιωνίας
δ) 4ο/7ο Παιδικό Σταθμό Νέας Ιωνίας
ε) 14ο Νηπιαγωγείο Νέας Ιωνίας
στ) 6ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας
ζ) 7ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας
η) 5ο Λύκειο Νέας Ιωνίας
θ) Δημαρχείο,
στα οποία το γεωθερμικό σύστημα τηλεκλιματισμού θα παρέχει θέρμανση ή ψύξη μέσω αντλιών θερμότητος ύδατος – ύδατος. Ειδικώς στο Νοσοκομείο «Αγ. Όλγα» το γεωθερμικό σύστημα τηλεκλιματισμού θα χρησιμοποιηθή όχι για κλιματισμό αλλά για παραγωγή θερμού ύδατος χρήσεως.

3) Το δίκτυο διανομής, το οποίο συνδέει τα εξυπηρετούμενα κτήρια με το κεντρικό μηχανοστάσιο του συστήματος.
Οι παρεμβάσεις στα κτήρια της ως άνω παρ. 2 συμπληρώνονται με εγκατάσταση φωτοβολταϊκών μετατροπέων και αντικατάσταση συμβατικών λαμπτήρων με λαμπτήρες LED. Στο Νοσοκομείο «Αγ. Όλγα» προβλέπεται και εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών για παραγωγή θερμού νερού χρήσεως.

Το έργο αποβλέπει σε:
– Επιδεικτική χρήση των πράσινων ενεργειακών τεχνολογιών (ΑΠΕ) σε κτήρια μεγάλης προσελεύσεως κοινού στην «κοινότητα» του Δήμου Ιωνίας, με πολλαπλασιαστικά οφέλη για όλους.
– Αύξηση της χρήσης των ΑΠΕ και εξοικονόμηση ενέργειας και κόστους στα ως άνω κτήρια.
– Μείωση εκπομπών CO2 και άρα βελτίωση του ενεργειακού αποτυπώματος της «κοινότητας» του Δήμου Ιωνίας.
– Συμβολή στην επίτευξη των εθνικών στόχων σε ό,τι αφορά το περιβάλλον και την ενέργεια (στα πλαίσια πάντα του σκοπού του προγράμματος).

 

Τα ονομαστικά φορτία του που καλείται να καλύψει το Γεωθερμικό Σύστημα είναι:

Ονομαστικό Φορτίο Εγκατάστασης Ψύξης          :           800 kW-c

Ονομαστικό Φορτίο Εγκατάστασης Θέρμανσης  :           800 kW-th

 

Τα φορτία θα καλυφθούν από την αντληση νερού από δύο γεωτρήσεις (παραγωγικές). Μετα την επαγωγική αφαίρεση του απαιτούμενου θερμικού φορτίου απο την αντλούμενη ποσότητα νερού, αυτό θα επανεισάγεται στον υπόγειο υδροφόρο μέσω 4 γεωτρήσεων.

Το εργο ενταχθηκε για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 GR03 βάσει την υπ’ αριθμ 113 ΧΜ ΕΟΧ-29/05/2015 απόφασης με ποσό 1.672.431,00€

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οριζόντιοι Γεωθερμικοί Εναλλάκτες

Στην εγκατάσταση αυτή δημιουργείται συναλλαγή θερμότητας με το έδαφος τοποθετώντας σωλήνες κατάλληλης διαμέτρου σε οριζόντια διάταξη.

Ο τρόπος τοποθέτησης μπορεί να είναι είτε σε ενιαία οριζόντια εκσκαφή είτε σε τάφρους .

Η τοποθέτηση γίνεται σε βάθος από 1.0 έως 5,0μ με πυκνότητα 0,5~1μ ή σε σπείρες.

Ο οριζόντιος εναλλάκτης συνιστάται σε κατασκευές με επάρκεια περιβάλλοντα χώρου και για μη βραχώδη εδάφη. Πλεονέκτημα η ευκολία κατασκευής  και το χαμηλό κόστος. Τυπικές εγκαταστάσεις οριζοντίων εναλλακτών παρουσιάζονται στο σχήμα – (εικόνες) 5.4.1

 

Σχήμα 1 Τυπικές εγκαταστάσεις Γεωθερμικών εναλλακτών οριζοντίου τύπου.

 

Κατακόρυφοι Γεωθερμικοί Εναλλάκτες

Για την συναλλαγή θερμότητας με το υπέδαφος όταν οι συνθήκες δεν επιτρέπουν την εγκατάσταση οριζόντιου συστήματος, χρησιμοποιείται ο κατακόρυφος εναλλάκτης. Η ανάπτυξη του γεωθερμικού εναλλάκτη γίνεται με σωλήνες κατακόρυφα εντός γεωτρήσεων διαμέτρου 6’’ – 8’’ και βάθους μέχρι 120μ. Στην περίπτωση χρήσης ειδικών σωληνώσεων χαλκού με επένδυση το βάθος μπορεί να προσεγγίσει και τα 200μ. Το πλήθος των γεωτρήσεων είναι συνάρτηση της ισχύος της εγκατάστασης.

Οι κατακόρυφοι γεωεναλλάκτες εφαρμόζονται σε εγκαταστάσεις  με  περιορισμένο περιβάλλοντα χώρο ανεξαρτήτως σύστασης υπεδάφους. Στάδια εφαρμογής κατακόρυφου γεωθερμικού εναλλάκτη σχήμα – (εικόνες) 5.4.2.  Στο σχήμα 5.4.3 παρουσιάζεται διάταξη κλειστού κατακόρυφου κυκλώματος για μεγάλα κτίρια.

σχήμα 2 Στάδια εφαρμογής γεωθερμικού εναλλάκτη κατακόρυφου τύπου.

 

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published. Required fields are marked *